Warunki Gwarancji.

 

  1. Firma MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek gwarantuje, że sprzedawane wyroby są wolne od wad materiałowych oraz produkcyjnych oraz udziela na nie gwarancji na okres podany w opisie produktu , licząc od daty umieszczonej na karcie gwarancyjnej. Kartę gwarancyjną może zastąpić dowód zakupu łącznie z nie uszkodzoną naklejoną na produkcie etykietą z datą produkcji.
  2. Gwarant zapewnia zarówno w takcie trwania gwarancji jak i po jej upłynięciu pomoc techniczną dostępną poprzez pocztę elektroniczną (mifon@mifon.pl lub sklep@mifon.pl) lub pod telefonem (32) 728-00-50 dostępną w dniach roboczych.
  3. Gwarancja obejmuje niesprawność produktu wywołaną wadliwymi elementami lub defektami produkcyjnymi.   
  4. Gwarancja dotyczy Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. W przypadku składania reklamacji klient ma obowiązek dostarczyć.

      -     Reklamowany produkt oklejony nieuszkodzoną naklejką producenta znajdującą się na obwodach  drukowanych.

     -      Produkt musi się znajdować w opakowaniu zabezpieczającym przed powstaniem uszkodzeń  

            podczas transportu.

     -      Poprawnie wypełnioną oraz ostemplowaną kartę gwarancyjną lub kopię dokumentu zakupu

     -      Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

     -      Możliwie dokładny opis wady.

     -      Swoje dane adresowe (niezbędne do wysyłki zwrotnej) wraz z telefonem kontaktowym.

6.   Zgłoszone w okresie gwarancji usterki będą usuwane w okresie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.

7.   Reklamowany sprzęt klient dostarcza do serwisu MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek 44-196 Knurów ul.Marynarzy 3 na własny koszt. Po naprawie sprzęt jest odsyłany do klienta na koszt gwaranta. Istnieje także możliwość dostarczenia i odbioru osobistego naprawionego wyrobu w siedzibie firmy (ul. Marynarzy 3 44-196 Knurów ). W przypadku reklamacji bezzasadnej (dostarczony sprzęt jest sprawny i nie posiadający wad) klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Sprawdzenie i testowanie reklamowanego sprzętu jest bezpłatne. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie odebrania przesyłki przez klienta, a zwrócony sprzęt jest do dyspozycji reklamującego w siedzibie firmy MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek przez okres 60 dni od daty zwrotu przesyłki. Po tym okresie, w przypadku braku zainteresowania reklamującego, sprzęt zostanie przekazany do utylizacji.

8.   Gwarancja ulega wydłużeniu o czas usuwania wady.

9.   Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

      -     Wad wynikających z niestosowania się do instrukcji montażu lub eksploatacji.

      -     Uszkodzeń wynikających z niezgodnego z instrukcją podłączenia do zasilania.

      -     Roszczeń dotyczących parametrów technicznych produktu wykraczających poza jego parametry techniczne.

     -      Uszkodzeń  związanych  z  użyciem  sprzętu  niezgodnie z jego  przeznaczeniem.

     -      Uszkodzeń spowodowanych wypadkami losowymi takimi jak: pożar, klęski żywiołowe lub wandalizm.

     -      Uszkodzeń powstałych w wyniku samowolnych przeróbek oraz napraw  sprzętu.

     -      Uszkodzeń wynikających ze współpracy ze sprzętem nie spełniających wymagań technicznych zalecanych przez firmę MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek, w przypadku zakupu pojedynczych elementów instalacji takich jak kaset domofonowe.

     -      Dostarczony produkt jest pozbawiony naklejek producenta informujących o dacie produkcji lub naklejki te są uszkodzone albo zmienione.

     -      Wpisy w karcie gwarancyjnej są zmienione lub nieczytelne.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego produktu.

11. Usługi serwisowe nie objęte gwarancją są dostępne za opłatą zgodnie z cennikiem firmy MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek.

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową kupna.

13. W sprawach nieuregulowanych gwarancją, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej