REGULAMIN SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ MARKI MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek ZAWIERAJĄCEJ KATALOG PRODUKTÓW.

 

WTRYNA NIE JEST SKLEPEM INTERNETOWYM I UMOŻLIWIA JEDYNIE ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA U PRODUCENTA ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ www.mifon.pl  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

    Przedsiębiorcą prowadzącym stronę producenta zawierającą ofertę sprzedaży www.mifon.pl zwany dalej producentem MIFON jest firma "EL-Tech Zbigniew Ogórek z siedzibą w 44-196 Knurów ul. Marynarzy 3 NIP 969-001-13-67, numer statystyczny REGON 272793030.

 

Kontakt z producentem marki MIFON "EL-Tech" jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: mifon@mifon.pl, telefonu 32-728-00-50 lub 693-347-980 .

    Pojęcie „Punkt Odbioru Towarów” użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” oznacza miejsce, w którym kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru. Punkt Odbioru Towarów: MIFON "EL-Tech " Zbigniew Ogórek 44-196 Knurów ul. Marynarzy 3.

 

PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY.

    Umieszczenie na witrynie marki MIFON "EL-Tech Zbigniew Ogórek określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert zakupu.

    Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie marki  MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek za określoną tam cenę. Złożona oferta wiąże kupującego, jeżeli producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek potwierdzi jej otrzymanie.

    Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin z Załącznikiem - wzorem odstąpienia od umowy.

    Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek o zauważonych rozbieżnościach. Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.

    Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

    Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

    Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym mu dowodzie zakupu (paragon lub faktura VAT) znajdującym się w przeźroczystej kopercie pod listem przewozowym przesyłki.

 

 

 

 

SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY.

 

Ceny towarów umieszczone na witrynie producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek są cenami brutto i zawierają podatek VAT - oraz koszt gospodarowania odpadami (KGO).

 

Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek zapewnia kupującym następujący sposób zapłaty:

 

 • przelew na rachunek bankowy - kupujący dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego,
 • płatność gotówką – dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Towarów, gdzie kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru,

 

 

KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY.

 

 Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek oferuje następujące sposoby dostawy towarów:

 

 • odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Towarów,
 • przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

 

Koszty dostawy pokrywa kupujący.

Termin dostawy przesyłki wynosi 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku – za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy – w godzinach 8-16.

Kurier ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 30 kg. do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej pow. 30 kg. dostawa jest realizowana do bramy/furtki odbiorcy.

Dostawa realizowana jest jedynie na obszarze Polski.

 

    W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

    Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU.

 

    Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży z producentem MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

    Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek, lub pocztą elektroniczną na adres mifon@mifon.pl lub sklep@mifon.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek zwraca kupującemu-konsumentowi wartość zakupionego towaru, bez kosztów dostarczenia rzeczy. niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zakupiony towar został dostarczony producentowi.

Koszty związane ze zwrotem zamówionego towaru ponosi nabywca.

Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania, lub uszkodzeń wynikających z niezgodnego

z instrukcją montażu.

    Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

 Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek 44-196 Knurów ul. Marynarzy 3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

    W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nie będąca w stałej ofercie producenta, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w których kupujący dokonał zmian technicznych i przeróbek bez pisemnej zgody producenta, lub zamontował sprzęt niezgodnie z instrukcją producenta.

 

 

 REKLAMACJE.

 

    Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

    Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby  producenta MIFON Andrzej Majorkiewicz lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@mifon.pl lun mifon@mifon.pl

    Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży. Producent zwróci kupującemu udokumentowany koszt przesyłki jeżeli zwracany towar posiada wady produkcyjne wyczerpujące znamiona skorzystania z rękojmii.

Sposób zwrotu przesyłki i wybór firmy spedycyjnej musi być uzgodniony z producentem.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

 

    Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

 

    Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.

    Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

    Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 

    Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON.

 

     Producent MIFON"EL-Tech" Zbigniew Ogórek jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

    Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

    Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy tym towarze na witrynie producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek.

    Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie, wymianie rzeczy bądź jej naprawie. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

    Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na własny koszt miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji . Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.

    Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

Zwrot należności następuje w dniu odesłania producentowi podpisanego (i ostemplowanego w przypadku FV korygujących) dokumentu korygującego pocztą lub pocztą elektroniczną na adres mifon@mifon.pl , sklep@mifon.pl .

     Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH.

 

    Złożenie zamówienia u producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez producenta MIFON"EL-Tech" Zbigniew Ogórek danych osobowych zawartych w zamówieniu w celach określonych w pkt 4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych kupujących: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego,  adres e-mail, adres do dokumentu zakupu i dostawy.

    Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek wyłącznie w następujących celach: należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres, rozpoznania składanych reklamacji, wysyłania newsletterów kupującym, którzy wyrazili na to zgodę.

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ PRODUCENTA MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek, Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek nieodpłatnie udostępnia kupującemu Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.mifon.pl jako plik w formacie pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

    Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek są następujące:

 

 • Zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek,
 • Przesyłanie wiadomości e-mail, w których producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen,

 

 

    Wysyłka newslettera,

    Dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej

    transakcji.

 

    Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek są następujące:

    Zakazane jest dostarczanie przez kupujących treści o charakterze bezprawnym.

    Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 

    Połączenie z siecią Internet,

    Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML),

    Adres poczty elektronicznej.

 

    W zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen - określone zostały w pkt II Regulaminu,

    W zakresie usługi wysyłka newslettera zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się usługobiorcy do listy odbiorców newslettera,

    W zakresie usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen zawarcie umowy następuje z chwilą ich dodania przez usługobiorcę.

 

    Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen, usługi wysyłka newslettera oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek za pomocą wiadomości e-mail.

    Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:

 

    Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek,

    Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

    O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 

    Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: mifon@mifon.p lub sklep@mifon.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek.

 

    Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Zagrożenia każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, to w szczególności:

 

    Możliwość działania wirusów i robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samo powielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku.

    Możliwość działania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.

    Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.

    Możliwość bycia narażonym na sniffing tj. niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - specjalizowanego programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci Internet.

 

 

Aby uniknąć wymienionych wyżej zagrożeń Usługobiorca powinien korzystać z bieżąco aktualizowanych programów antywirusowych.

 

    Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek informuje, że wprowadza następujące dane, nie będące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

 

    Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia z producentem MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek, możliwe do odczytania przez producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów witryny, w celu dostosowania wyglądu witryny do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach witryny, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

    Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórekprzesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

    Producent MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej www.mifon.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego archiwalne wersje.

    W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu  obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

    Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

    Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

    Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawo autorskie.

    Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby producenta MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek.

 

 Warunki Gwarancji.

 

 1. Firma MIFON gwarantuje, że sprzedawane wyroby są wolne od wad materiałowych oraz produkcyjnych oraz udziela na nie gwarancji na okres podany w opisie produktu , licząc od daty umieszczonej na karcie gwarancyjnej. Kartę gwarancyjną może zastąpić dowód zakupu łącznie z nie uszkodzoną naklejoną na produkcie etykietą z datą produkcji.
 2. Gwarant zapewnia zarówno w takcie trwania gwarancji jak i po jej upłynięciu pomoc techniczną dostępną poprzez pocztę elektroniczną (mifon@mifon.pl lub sklep@mifon.pl) lub pod telefonem (32) 728-00-50 dostępną w dniach roboczych.
 3. Gwarancja obejmuje niesprawność produktu wywołaną wadliwymi elementami lub defektami produkcyjnymi.   
 4. Gwarancja dotyczy Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W przypadku składania reklamacji klient ma obowiązek dostarczyć.

      -     Reklamowany produkt oklejony nieuszkodzoną naklejką producenta znajdującą się na obwodach  drukowanych.

     -      Produkt musi się znajdować w opakowaniu zabezpieczającym przed powstaniem uszkodzeń  

            podczas transportu.

     -      Poprawnie wypełnioną oraz ostemplowaną kartę gwarancyjną lub kopię dokumentu zakupu

     -      Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

     -      Możliwie dokładny opis wady.

     -      Swoje dane adresowe (niezbędne do wysyłki zwrotnej) wraz z telefonem kontaktowym.

6.   Zgłoszone w okresie gwarancji usterki będą usuwane w okresie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.

7.   Reklamowany sprzęt klient dostarcza do serwisu MIFON "EL-Tech" Zbigniew Ogórek 44-196 Knurów ul.Marynarzy 3 na własny koszt. Po naprawie sprzęt jest odsyłany do klienta na koszt gwaranta. Istnieje także możliwość dostarczenia i odbioru osobistego naprawionego wyrobu w siedzibie firmy (Knurów ul. Marynarzy 3). W przypadku reklamacji bezzasadnej (dostarczony sprzęt jest sprawny i nie posiadający wad) klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Sprawdzenie i testowanie reklamowanego sprzętu jest bezpłatne. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie odebrania przesyłki przez klienta, a zwrócony sprzęt jest do dyspozycji reklamującego w siedzibie firmy MIFON przez okres 60 dni od daty zwrotu przesyłki. Po tym okresie, w przypadku braku zainteresowania reklamującego, sprzęt zostanie przekazany do utylizacji.

8.   Gwarancja ulega wydłużeniu o czas usuwania wady.

9.   Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

      -     Wad wynikających z niestosowania się do instrukcji montażu lub eksploatacji.

      -     Uszkodzeń wynikających z niezgodnego z instrukcją podłączenia do zasilania.

      -     Roszczeń dotyczących parametrów technicznych produktu wykraczających poza jego parametry techniczne.

     -      Uszkodzeń  związanych  z  użyciem  sprzętu  niezgodnie z jego  przeznaczeniem.

     -      Uszkodzeń spowodowanych wypadkami losowymi takimi jak: pożar, klęski żywiołowe lub wandalizm.

     -      Uszkodzeń powstałych w wyniku samowolnych przeróbek oraz napraw  sprzętu.

     -      Uszkodzeń wynikających ze współpracy ze sprzętem nie spełniających wymagań technicznych zalecanych przez firmę MIFON, w przypadku zakupu pojedynczych elementów instalacji takich jak kaset domofonowe.

     -      Dostarczony produkt jest pozbawiony naklejek producenta informujących o dacie produkcji lub naklejki te są uszkodzone albo zmienione.

     -      Wpisy w karcie gwarancyjnej są zmienione lub nieczytelne.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego produktu.

11. Usługi serwisowe nie objęte gwarancją są dostępne za opłatą zgodnie z cennikiem firmy MIFON.

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową kupna.

13. W sprawach nieuregulowanych gwarancją, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej